Behandling av personuppgifter

Tidningen Börsveckan ägs av Placera Media Stockholm AB:s (”Placera”). Nedan beskrivs Placeras behandling av personuppgifter. Placera är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som Placera behandlar inhämtas direkt från dig i samband med tecknande av avtal/prenumeration eller genom registrering på Placeras forum. Placera kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-postkorrespondens eller på annat sätt dokumentera din kommunikation med Placera.

Om du inte tillhandahåller personuppgifter som Placera efterfrågar och sådana personuppgifter är nödvändiga för ingående av avtal med Placera kan Placera tyvärr inte tillhandahålla dig aktuell tjänst eller produkt. Därtill kan skyldighet att tillhandahålla personuppgifter även föreligga till följd av lagstadgat krav.

De personuppgifter som behandlas om dig är namn, kontaktuppgifter, personnummer och signatur på forumet. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

Placera behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, tillhandahålla och administrera din tillgång till tjänsterna, besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, förbättra din användarupplevelse, ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig samt skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Därutöver utgörs rättslig grund för behandling av personuppgifter av intresseavvägning, i vilken Avanzas berättigade intressen utgörs av t.ex. marknadsföring, analys och produktutveckling.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra såsom bolag som Placera samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheter, om Placera är skyldigt att göra det enligt lag.

Om Placera lämnar ut dina uppgifter till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtar Placera lämpliga skyddsåtgärder för säkerställande av att dina rättigheter och friheter tillvaratas såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal eller annan åtgärd i enlighet med tillämpliga produktvillkor. Kopia av handlingar avseende sådana åtgärder kan erhållas efter förfrågan till personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de samlats in för. 

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter. På begäran har du rätt att få ut och rätt att överföra vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, profilering och behandling av personuppgifter som bygger på intresseavvägning. Begäran enligt ovan ska ställas till Placera genom kontaktuppgifterna nedan.

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig Placera:

E-mail: 

redaktionen@borsveckan.se

Adress:

Personuppgiftsansvarig
Placera Media Stockholm AB
Box 13129
103 03 Stockholm